Currency:

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W OK Sp. z o.o.

 

I. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, e-mail, osobiście, poprzez stronę sklepu internetowego www.dzwigi.net.pl , lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.

 

II. KLIENCI

 

 1. W zamówieniu składanym przez Klienta powinny znaleźć się następujące informacje: - rodzaj towaru, jego ilość i planowany termin realizacji lub planowane terminy odbiorów w przypadku zamówień ramowych, - dane identyfikacyjne firmy, - sposób odbioru towaru

 

III. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

 

 1. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone na terenie Polski w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 2. Każdorazowo na zewnętrznej stronie przesyłki, pod listem przewozowym umieszczona jest faktura VAT. Na życzenie klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres.
 3. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
 4. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
 5. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.
 7. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 8. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.

 

IV. KOSZTY TRANSPORTU

 

 1. Za przesyłki do 30 kg i nie dłuższe niż 2 metry, pobieramy opłatę logistyczną w wysokości 25 PLN netto (dotyczy transportów krajowych). Za przesyłki niewymiarowe, o długości przekraczającej 2 metry oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.

 

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto
 2. Transakcje dokonywane są za przedpłatą, za pobraniem lub z 14 dniowym terminem płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.
 3.  W przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie dla danego klienta obowiązuje wyłącznie przedpłata.
 4. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność.

 

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

 1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.
 2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.

 

VIII. GWARANCJA

 

 1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.dzwigi.net.pl, oraz stacjonarnym posiadają gwarancję udzieloną przez producenta lub importera. W związku z tym strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów oferowanych przez OK Sp. z o.o., będących przedmiotem umowy sprzedaży.
 2. Czas trwania gwarancji oraz jej zakres określony jest każdorazowo przez producenta lub importera towaru w dokumencie gwarancyjnym, standardowo jest to okres 12 m-cy.
 3. W przypadku gdy produkt sprzedawany w sklepie jest używany stosowna informacja jest zamieszczona w jego opisie. W takich wypadkach czas trwania rękojmi wobec kupującego będącego konsumentem wynosi rok od dnia wydania towaru.
 4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.
 5. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego.
 6. Zgłoszenie musi zawierać: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy), numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
 7. Urządzenie zgłoszone do reklamacji musi być dostarczone do Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego w stanie identycznym z tym, w jakim klient otrzymał je przy zakupie (kompletne, wymontowane, bez urządzeń dodatkowych).
 8. Bieg reklamacji rozpoczyna się wraz z dostarczeniem urządzenia do serwisu Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
 9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy - ponosi zgłaszający.
 10. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.
 11. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.

 

IX. ZWROTY TOWARU

 

 1. W przypadku potrzeby zwrotu towaru należy się skontaktować ze Sprzedającym i potwierdzić taką możliwość
 2. Przyjmujemy zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
 3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
 4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.
 3. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2021 Zatwierdził: Krzysztof Maciaszczyk, Prezes Zarządu

Loading ...
Zadzwoń: