Currency:

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OK DŹWIGI”

 

Sprzedający: OK Sp. z o.o., z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim , adres : ul. Krótka 6, 95-050 Konstantynów  Łódzki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316568, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, NIP 731-199-27-34, REGON 100598371

 

I.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod   adresem www.dzwigi.net.pl
 2. Wszelkie postanowienia zawarte w Regulaminie, dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami a OK Sp. z o.o. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników Klienta i OK Sp. z o.o.
 3. Stroną umów zawieranych z OK Sp. z o.o. może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem www. dźwigi.net.pl prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Zamówień następuje także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II.

Składanie Zamówień

 

 1. OK Sp. z o.o. przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, e-mailem, osobiście w siedzibie firmy i za pomocą systemu sprzedaży internetowej www.dzwigi.net.pl
 2. OK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji zamówienia i niedostarczenie zamówionych towarów.
 3. Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiednich do wielokrotności podanej przy produkcie.
 4. W przypadku, gdy klient dokonał przedpłaty, a realizacja zamówienia jest niemożliwa, OK Sp. z o.o. wystawia dokument korygujący na niezrealizowaną wartość zamówienia.

III.

Sposoby zapłaty ceny w ranach złożonego Zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary Zamówione w Sklepie internetowym:
 1. płatność poprzez przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi;
 2. płatność on-line – płatność dokonana za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów obsługujących płatności elektroniczne – jeśli takowe są dostępne (np. Dotpay, Przelewy24);
 3. Paypal - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez https://www.paypal.com
 4. płatność za pobraniem – płatność w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru od dostawcy.
 5. płatność gotówką – płatność przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego, Towar wówczas odbierany jest na podstawie zapłaconej faktury lub paragonu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego;
 1. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez OK Sp. z o.o. na stronie internetowej www.dzwigi.net.pl w chwili złożenia zamówienia , chyba że cena została uzgodniona pisemnie z upoważnionym pracownikiem OK Sp. z o.o.
 2. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze pro forma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności wskazanego na tej fakturze.
 3. Ceny na stronie www.dzwigi.net.pl prezentowane są w PLN, EUR, USD
 4. Nadpłaty oraz zwroty należności wynikłe z odstąpienia od Umowy będą zwracane przez Sprzedającego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

IV.

Dostawy Towarów

 

 1. Koszty przesyłki ponosi klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a OK Sp. z o.o.
 2. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki , jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika / spedytora.
 3. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane
 4. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju ( lub taki ryczałt nie jest ustanowiony ), koszty transportu ustala Dział Sprzedaży OK Sp. z o.o.
 5. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi.
 6. OK Sp. z o.o. decyduje o wyborze przewoźnika / kuriera, chyba że na podstawie indywidualnych umów między klientem a OK Sp. z o.o. uzgodniono inaczej.

V.

Dostawy Wewnątrzunijne

 

 1. Klienci krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%.
 2. Klienci krajów Unii Europejskiej zobowiązani są również do potwierdzenia otrzymania towaru ,na dokumencie wysłanym przez OK Sp. z o.o. W przypadku barku podpisanego potwierdzenia, będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązująca stawką.
 3. Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku braku potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z OK Sp. z o.o. oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny.
 4. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski , a nie dostarczy Nam potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej.

 

VI.

Eksport

 

 1. Pomiot OK Sp. z o.o. realizuje dostawy towarów z terytorium Polski poza obszar Unii Europejskiej (eksport towarów) z zastosowaniem zasad eksportu bezpośredniego tj. wywozu towarów dokonuje dostawca lub podmiot działający na jego rzecz. Wywóz towarów musi zostać potwierdzony przez Urząd celny. Realizujący dostawę towarów zgłasza wywóz towarów do Urzędu celno-skarbowego, gdzie po kontroli towarów, udzieleniu zgody na opuszczenie towaru unijnego obszaru celnego, następuje zwolnienie towaru w systemie i pojawia się komunikat IE599, który jest potwierdzeniem wywozu towarów oraz warunkiem zastosowania stawki podatku od towarów i usług – 0% dla danej transakcji dostawy towarów.  Jeśli towar nie opuści granicy celnej Unii Europejskiej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Nabywca zostanie obciążony podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką krajową dla transakcji, na co Nabywca wyraża zgodę i zobowiązujecie się uregulować wierzytelność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Po wyeliminowaniu przeszkód i opuszczeniu towaru obszaru Unii Europejskiej (warunek konieczny - otrzymanie komunikatu IE599) dostawca dokona korekta stawki podatku od towarów i usług (VAT) i zwróci Nabywcy skorygowaną wartości podatku od towarów i usług (VAT), forma zwrotu zostanie potwierdzana przez strony.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa niektórych państw oraz organizacji międzynarodowych wprowadzają ograniczenia odnośnie handlu niektórymi towarami oraz powiązaną z nimi technologią i dokumentacją z określonymi państwami, podmiotami lub osobami fizycznymi i oświadcza, że w świetle obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego nie jest pozbawiony prawa nabywania towarów oferowanych do sprzedaży przez Ok Sp. z o.o.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać prawa, w tym przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego ma być dostarczony towar zakupiony od Ok Sp. z o.o. oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń lub licencji na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania, oraz przestrzegania przepisów celnych tych państw.

VII.

Dokumenty Sprzedaży

 

 1. OK Sp. z o.o. wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji.
 2. Dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane między innymi w następujących walutach: PLN, USD, EUR. Pełna lista walut znajduje się na stronie www.dzwigi.net.pl

VIII.

 Reklamacje

 1. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów należy dokonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika OK Sp. z o.o. Towar może być zwrócony wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Pracownik OK Sp. z o.o. może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli OK Sp. z o.o. uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania możliwy jest wyłącznie zwrot pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na pozbawiony wad.
 3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, kopię dowodu zakupu oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji . Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonywać za pomocą formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej  www.dzwigi.net.pl
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, potwierdzeniem uzgodnienia jej warunków pomiędzy Klientem, a OK Sp. z o.o. oraz i ich realizacji będzie wystawiona faktura korygująca.
 5. Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Wyłącznie taki protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.
 6. Zasady zwrotu pieniędzy: W przypadku dokonania płatności za zakupiony towar w drodze e-przelewu, za pośrednictwem PayPal lub DotPay, OK Sp. z o.o. dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, o ile OK Sp. z o.o. i Klient nie uzgodnią dokonania zwrotu pieniędzy w inny sposób.

IX.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy , że  Administratorem Twoich danych jest: OK Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Krótka 6  (zwana dalej "OK Sp. z o.o.").
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rejestracji w serwisie lub zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta, w szczególności celów ich przetwarzania oraz przysługujących Klientowi praw, znajduje się w  zakładce Polityka prywatności, dostępnej na stronie internetowej  www.dzwigi.net.pl.

IX.

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)  konsument, który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów oprócz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. w/w ustawy.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. 
 3. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.
 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, ustawy tej (a więc także uprawnienia do odstąpienia) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Indywidualny przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować OK Sp. z o.o., ul. Krótka 6 95-050 Konstantynów Łódzki, tel. 42 712-66-07, e-mail: biuro@dzwigi.net.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz.
Loading ...
Zadzwoń: